หน้าแรก

แจ้งประกาศ !
ระบบได้ปิดทำการแล้ว ท่านจะไม่สามารถดำเนินการใดๆ ได้ นอกจากพิมพ์ใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบได้้ ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป!.

คำแนะนำ !

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ก และภาค ข และพิมพ์ใบสมัครสอบและบัตรประจำตัวผู้สอบได้ ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไปลงทะเบียน
อ่านประกาศรับสมัครสอบ
กรอกข้อมูลใบสมัคร
แนบไฟล์หลักฐานประกอบการสมัคร
พิมพ์แบบฟอร์มชำระเงิน
แจ้งหลักฐานการชำระเงิน
พิมพ์ใบสมัครและบัตรประจำตัวผู้สอบ

แสดงสถิติจำนวนผู้สนใจสมัครสอบ (รายวัน) แยกตามกลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอก

รหัส กลุ่มวิชาหรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก
พฤษภาคม 2566พ.ค. 66 มิถุนายน 2566มิ.ย. 66 รวมทุกวัน
31 1 2 3 4 5 6
01 คณิตศาสตร์ 39 30 14 13 12 9 8 125
02 ภาษาไทย 15 11 3 6 7 4 5 51
03 ภาษาอังกฤษ 20 21 5 8 2 4 4 64
09 ภาษาเกาหลี - 1 - - - - - 1
18 สังคมศึกษา 108 66 41 40 29 21 35 340
20 ประวัติศาสตร์ - 2 1 3 1 2 - 9
23 พลศึกษา 51 51 34 41 21 22 18 238
24 ดนตรี/ดนตรีศึกษา 2 3 7 - - - 1 13
25 ดนตรีไทย 5 7 9 9 7 6 5 48
26 ดนตรีสากล 14 9 4 7 7 3 3 47
27 นาฏศิลป์ 14 14 4 9 2 5 6 54
34 เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ 5 8 4 4 2 3 3 29
35 คหกรรม/คหกรรมศาสตร์ 10 14 5 11 16 7 7 70
38 จิตวิทยาและการแนะแนว/แนะแนว 3 3 4 5 2 4 2 23
39 บรรณารักษ์ 2 7 4 4 2 2 2 23
รวมทั้งสาขาวิชา 288 247 139 160 110 92 99 1135